Kategorie

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.nagrobki-dodatki.pl
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 
Sklep www.nagrobki-dodatki.pl  obsługiwany jest przez firmę Sacrum Granity - Polska,  Spręcowo 79,  11-001 Dywity
NIP: 7393077137
REGON: 280293960
www.nagrobki-warszawa.pl
 
WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW:
 

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) to sklep internetowy, prowadzony przez firmę Sacrum Granity Polska. z siedzibą w Spręcowie 79, wpisaną do ewidencji gospodarczej pod numerem 2008. Ze sklepem klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@nagrobki-dodatki.pl 

1.Sacrum Granity Polska Sklep Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową dostępną pod adresem Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl )

2. Klienci  mają możliwość korzystania z Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w nagrobki-dodatki.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ). dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez napisanie emaila z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ), której przedmiotem są usługi świadczone przez Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ), na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ), może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) lub Poczty Polskiej. Klient ponosi koszty dostawy określony w oknie zakupionego produktu. Koszt dostawy jest także wyróżniony na każdym etapie  zamawiania produktu.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ). dotycząca zakupu danego produktu w Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl )  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ), Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) , zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ), Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ). zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą emaila na adres biuro@nagrobki-dodatki.pl. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas końcowych ustaleń.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ). niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ). albo Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

17. Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl )  nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) . W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ), składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności . Klient dokonujący zakupu w Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) , a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ).

21. Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ). Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ), który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl )  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

23. Towar sprowadzony na indywidualne zamówienie Klienta nie podlega zwrotowi.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl )  w ramach Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Olsztynie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1. Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ). oraz Sacrum Granity Polska  przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl )  z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ).

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl )  jest:
 Sacrum Granity Polska - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) ;

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością  Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl )  w tym  celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

5. Klienci mogą przeglądać Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl )  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl )  informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ).  za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) może przetwarzać dane osobowe  Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) danych osobowych innemu niż Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) administratorowi danych.

10. Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) lub też gdy Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

11. Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ). wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
12. Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl )  stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) . Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Sacrum Granity Polska - ( www.nagrobki-dodatki.pl ) , może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sacrum Granity Polska .
11-001 Spręcowo 79
biuro@nagrobki-dodatki.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................